Một số nội dung quy định mới về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

In bài này
Chuyên mục: Thông báo
Ngày đăng Tác giả Nguyễn Thị Thủy Phòng Tổ chức -Hành chính

Bộ Luật dân sự (sửa đổi) lần này là Bộ luật lớn, phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đời sống nhân dân. Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) được đưa ra lấy ý kiến đóng góp lần này có 712 điều, được bố cục thành 6 phần với 26 chương. So với Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2005, dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) giữ nguyên 265 điều, sửa đổi 298 điều, bổ sung 176 điều, bãi bỏ 147 điều. Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật nhằm xây dựng BLDS thành Luật chung, Luật nền của hệ thống pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia đồng thời ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự.

 Dự thảo quy định nhiều vấn đề mới, có tính đột phá với vai trò rất quan trọng nhằm thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 trong việc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong lĩnh vực dân sự, thực hiện chiến lược cải cách tư pháp; xây dựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự, kinh tế, trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, chủ yếu tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm, trong đó có nhiều vấn đề liên quan trực tiếp tới nhân dân và địa phương như:

- Về trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự; về quyền nhân thân; về chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự; về hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức. 

- Về bảo vệ người thứ ba ngay tình trong trường hợp giao dịch dân sự bị vô hiệu; về hình thức sở hữu; về thời điểm xác lập quyền sở hữu và các vật quyền khác.

- Về điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi; về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản...đề cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự chính đáng trong các quan hệ dân sự.

Dự thảo BLDS (sửa đổi) lần này đã kế thừa các quy định mang tính nguyên tắc của BLDS hiện hành là đề cao trách nhiệm của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc bảo vệ quyền dân sự chính đáng trong các quan hệ dân sự, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lý trong quan hệ dân sự, góp phần tạo điều kiện đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Để bảo vệ quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân được thực hiện một cách triệt để thông qua cơ quan tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khác, dự thảo BLDS (sửa đổi) quy định nội dung về “thời hiệu là thời hạn do pháp luật quy định mà khi kết thúc thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo những điều kiện do pháp luật quy định”. Quy định về thời hiệu như trong Dự thảo BLDS (sửa đổi) lần này đã thể hiện rõ bản chất ưu việt của pháp luật trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền dân sự, đó là, quy định về thời hiệu hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân sự mà không quy định thời hiệu là căn cứ để tòa án từ chối giải quyết vụ, việc dân sự đây là nội dung phù hợp với bản chất pháp lý của thời hiệu, tạo công cụ pháp lý tốt hơn để tòa án bảo vệ các quyền dân sự của cá nhân, pháp nhân, theo quy định tại khoản 3 Điều 102 Hiến pháp năm 2013: “Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Như vậy, sau hơn 9 năm thi hành, Bộ Luật Dân sự cơ bản đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như đối với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do, ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm của chủ thể trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động…Dự thảo Bộ Luật Dân sự được xây dựng theo mục tiêu là thực sự trở thành một Bộ Luật nền, Luật chung, nghĩa là phải thực hiện được các chức năng như: Quy định những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất có liên quan đến tất cả các lĩnh vực thuộc đời sống dân sự hiện nay.

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh. Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh.
ĐT: 0393 885 376 - Fax: 0393 885 224. Mail: tochuchanhchinh@htu.edu.vn.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free