Cải cách hành chính

Documents

Created Date Wednesday, 14 October 2015
Modified Date Wednesday, 14 October 2015
Filesize 373 Kilobytes

Báo cáo cải cách hành chính quý III năm 2015

Created Date Monday, 08 June 2015
Modified Date Monday, 08 June 2015
Filesize 3.77 Megabytes

Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015

Created Date Tuesday, 19 May 2015
Modified Date Wednesday, 20 May 2015
Filesize 262 Kilobytes

Quy định Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Văn bản này quy định về điều kiện, trách nhiệm,

quyền lợi của cán bộ, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và đền bù chi phí đào tạo.

2. Đối tượng áp dụng: Cán bộ, viên chức Trường Đại học Hà Tĩnh. 

Created Date Wednesday, 28 January 2015
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 7.29 Megabytes

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chinh Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2015

Created Date Tuesday, 30 December 2014
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 4.31 Megabytes

Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2015

Created Date Tuesday, 30 December 2014
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 2.72 Megabytes

Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2015

Created Date Monday, 10 November 2014
Filesize 4.59 Megabytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014

Created Date Wednesday, 03 September 2014
Filesize 2.70 Megabytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2014

Created Date Friday, 06 June 2014
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 4.48 Megabytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2014

Created Date Wednesday, 04 June 2014
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 244 Kilobytes

Số: 1953/BC-TĐHHT

Số ký hiệu : Số: 1953/BC-TĐHHT
Về việc / trích yếu

Báo cáo kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2013

Ngày ban hành 10/12/2013
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Hành chính - Tổng hợp
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt GS.TS.Nguyễn Văn Đính
Cơ quan / đơn vị ban hành Văn bản Trường
Created Date Thursday, 27 March 2014
Filesize 1.58 Megabytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính quý 1 năm 2014

Created Date Thursday, 02 January 2014
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 497 Kilobytes

Quyết định thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính năm 2014

Created Date Tuesday, 10 December 2013
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 251 Kilobytes

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chinh Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2014

Created Date Tuesday, 10 December 2013
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 244 Kilobytes

Báo cáo Kết quả công tác tháng 11 và nhiệm vụ tháng 12 năm 2013

Created Date Tuesday, 10 December 2013
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 402 Kilobytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2013

Created Date Wednesday, 06 November 2013
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 1.77 Megabytes

Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chinh Trường Đại học Hà Tĩnh năm 2014

Created Date Wednesday, 12 December 2012
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 74 Kilobytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 2 năm 2012

Created Date Monday, 27 February 2012
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 89 Kilobytes

Quyết định thành lập ban chỉ đạo cải cách hành chính năm 2012

Created Date Thursday, 12 January 2012
Modified Date Wednesday, 28 January 2015
Filesize 77 Kilobytes

Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 1 năm 2012

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh. Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh.
ĐT: 0393 885 376 - Fax: 0393 885 224. Mail: tochuchanhchinh@htu.edu.vn.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free